loading

REGULAMIN STRONY I POLITYKA PRYWATNOŚCI od dnia 21.05.2024 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z strony https://medwyniki.com/ , zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Serwis – strona https://medwyniki.com/ oraz jej subdomeny.

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

• możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

• możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu osoby reprezentującej daną firmę.

4. Właściciel Serwisu

5. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania Serwisu.

6. Logi Serwera – Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Profilowanie- oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§ 3

Warunki korzystania

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 1, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

§ 4

Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela Serwisu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści Serwisu, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

§ 5

Prawa autorskie

1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

2. Żadna Zawartość Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela Serwisu

3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

Wskazówki techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwis, odwiedzający Serwis powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

a) posiadać komputer połączony z siecią Internet;

b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

§ 7

Usługi

W ramach strony https://medwyniki.com/ właściciel:

a) świadczy następujące usługe:

„Dostęp do Wyników On –line”,

§ 8

Ochrona prywatności

I. Informacje ogólne:

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu;

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: https://medwyniki.com/kontakt

5. Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:

a) w ramach świadczeń wskazanych w § 7 powyżej, na zasadach określonych w regulaminach wskazanych w § 7,

b) za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dalej: Formularz kontaktowy)

c) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (cookies) umożliwiające identyfikacje przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej Serwis z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.

6. Dane osobowe Użytkowników zebrane zgodnie z ust 5 lit b powyżej:

– są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub za dobrowolną zgodą na udzielenie odpowiedzi na podane dane kontaktowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a także do czasu przedawnienia roszczeń jeśli to niezbędne oraz nie dłużej niż do czasu odwołania zgody kiedy dane zostały przekazane na podstawie zgody. Odwołać zgodę można kontaktując się na dane wskazane w ust. 4.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Właściciela Serwisu dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.

8. Pliki cookies będą przechowywane do czasu zmiany ustawień zgodnie pkt II ust 4.

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.

10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.

12. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

13. Dane Użytkowników (adres IP komputera) poruszających się po Serwisie mogą podlegać profilowaniu dla celów marketingowych pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika:

a) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu oraz profilowanie,

b) na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących ofert współpracy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu tj. poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlanym w Serwisie. Użytkownik może odwołać zgodę w każdym momencie poprzez skierowanie maila na adres: dane.marketing@diag.pl ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Brak zgody na profilowanie w celach marketingowych nie ogranicza możliwości korzystania z Serwisu.”

14. Niektóre informacje (cookies) w zależności od ich zawartości mogą zostać powiązane z konkretną osobą (przypisane do pewnych zachowań np. przy rejestracji w e-Sklepie).

15. Administrator realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami regulaminów wskazanych w § 7 lub przez umieszczenie informacji przy Formularzu kontaktowym.

16. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu skorzystania z Usług wskazanych w § 7 lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

II. Informacja o plikach cookies.

1. Właściciel Serwisu wykorzystuje w Serwisie cookies sesyjne które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowanie się z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania oraz stałe które pozostają na urządzeniach Użytkownika odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies do momentu ich usunięcia.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa):

a) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika: wymaganych do odpowiedniego działania strony www, serwisów marketingowych i analitycznych,

b) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika: wymaganych do odpowiedniego działania Serwisu (ładowanie się narzędzia Google Tag Manager, które pośredniczy w zbieraniu cookies marketingowych i analitycznych oraz cookies niezbędne do utrzymania zmiennych sesji użytkownika),

c) Użytkownik może wyrazić zgodę na cookies marketingowe i analityczne, wskazane w punkcie 7. Rozdział II Polityki Prywatności (bez jego zgody cookies nie będą zbierane).

3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w zakresie cookies na stronie, wybierając opcję „Pliki cookie” (w stopce strony). Serwis dopuszcza usunięcie plików cookies a także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz ust 4. Blokowanie cookies wskazanych w ust 2 pkt a uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

4. W celu zaprzestania rejestrowania cookies:

– w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

– w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.

– w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.

– w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.

5. Zmiana ustawień zgodnie z ust 3 i 4 oznacza brak akceptacji Użytkownika na zbieranie plików cookies, z wyłączeniem danych niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz zapewnienia dostępu do usług, informacje te zbierane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. W ramach działalności marketingowej i gromadzenia statystyk Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez zewnętrzne podmioty użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://www.google.com/ads/preferences/ – dla Google,

https://www.facebook.com/about/privacy/update, https://www.facebook.com/settings – dla Facebook,

https://www.hotjar.com/privacy– https://www.hotjar.com/opt-out dla Hotjar Ltd.

https://www.salesmanago.pl/info/, https://www.salesmanago.pl/terms– dla Benhauer Sp. z o.o.,

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy – dla LinkedIn,

admetrics.pl,

WP Ads – dla platformy reklamowej WP Ads

Admitad – dla platformy marketingu partnerskiego

iab.org.pl/firmy-czlonkowskie/

r22.pl/nasza-oferta/domeny-i-hosting/

r22.pl/nasza-oferta/omnichannel-communication/

iabeurope.eu/members-directory/

iab.com/member-directory/

III. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

o czas nadejścia zapytania,

o czas wysłania odpowiedzi,

o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

o informacje o przeglądarce użytkownika,

o Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 9

Postanowienia końcowe

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@medwyniki.com

W trakcie użytkowanie serwisu Użytkownikowi może wyświetlić się pop-up, dający możliwość oceny funkcjonowania strony i przekazania sugestii, co w jego ocenie powinno zostać poprawione.

Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, o każdej zmianie powiadomi Użytkowników na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.